Przebieg mediacjiMediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację, gdy strony konfliktu same zgłoszą się do mediatora albo gdy jedna ze stron konfliktu zgłosi się do mediatora, a druga strona wyrazi na to zgodę.

Sąd, z własnej inicjatywy, może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, mając na uwadze charakter sprawy i szanse na zawarcie ugody. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje oceny, czy należy skierować strony do mediacji i jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym. Przystąpienie do mediacji jest dobrowolne i każda strona może w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyrazić na nią zgody. Sąd kierując strony do mediacji, wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać wydłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Sąd może dodatkowo wezwać strony do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Takie spotkanie prowadzi sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego lub stały mediator.

Mediacja najczęściej rozpoczyna się od spotkań wstępnych, które prowadzone są osobno z każdą stroną konfliktu. Podczas spotkania strony są informowane o tym na czym polega mediacja, jakie są jej zasady i przebieg. Jeśli strony są gotowe do mediowania, a mediator uznaje, że sprawa kwalifikuje się do mediacji, zostaje zaplanowane spotkanie wspólne, czyli mediacja właściwa. Mediacja daje stronom możliwość decydowania o wyniku zaistniałego pomiędzy nimi konfliktu. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań, gdyż jego rolą, jako bezstronnego i neutralnego w stosunku do konfliktu uczestnika mediacji, jest stworzenie odpowiednich warunków dla świadomej i efektywnej rozmowy zwaśnionych stron. Podczas mediacji uczestnicy przedstawiają swoje stanowiska, słuchają siebie wzajemnie, szukają rozwiązań dla sytuacji problemowej i wybierają najlepsze rozwiązania.

Z przebiegu mediacji mediator sporządza i podpisuje protokół, w którym zaznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji.

Jeżeli strony dojdą do porozumienia postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem ugody, którą załącza się do protokołu. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Sposób zatwierdzenia ugody przez sąd zależy od tego czy podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji. W sytuacji gdy ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie klauzuli wykonalności. W takiej sytuacji ugoda staje się tytułem wykonawczym i może być egzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym. W przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Magdalena Mrozowska jest mediatorem i notariuszem, dlatego też istnieje możliwość zawarcia w jej Kancelarii ugody mediacyjnej w formie aktu notarialnego. Podpisanie takiej ugody może skutkować przeniesieniem prawa własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.